top of page

SPECIALIZÁCIÓK

A METU Fotográfia BA szak, nappali képzési formájában választható specializációk leírása.

Specializáció választás időszak vége 2023 március 31.

Ezt követően az év végi vizsgáknál derül ki mely specializációra nyert felvételt a hallgató.

Egy specializáció minimális létszáma 7 fő.

Alkotói speciaizáció

ALKOTÓI specializáció

A KÉPZÉS CÉLJA:

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a fotográfia sajátos formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására, a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti aspektusainak figyelembevételével. A képzés elősegíti az esztétikai és konceptuális képességeik kibontakozását, valamint a fotográfia műfaji különbségeinek megértését, értő használatát. A hallgatók képesek összehangolni a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel. A megszerzett interdiszciplináris tudás lehetővé teszi a végzettek számára, hogy az integrált vizuális csatornákon keresztül és a modern képalkotási módszerek megismerésén át munkájukkal hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúra társadalmi kiteljesítésében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

OKTATÓK:

Nánási László - specializáció vezető

Gerhes Gábor, Illés Barna, Pettendi Szabó Péter, Szabó Dezső, Taskovics Dorka, Eperjesi Ágnes, Lisztes Edina

ALUMNI HALLGATÓINK:

Riport specilzáció

RIPORT specializáció

A KÉPZÉS CÉLJA:

A specializáció célja a dokumentarista fotográfiai gondolkodásmód elsajátítása valamit fotóriporteri munkára való felkészítés. A képzés koncentrál a nyomtatott- és online sajtóhoz kapcsolódó ismeretek átadására és kiemelten, a gyakorlati munkára. Hangsúlyt helyez az íráskészség fejlesztésére, a sajtó és a vizuális újságírás műfajaira.

A hallgatói affinintásban szociális érzékenységere, a világra való nyitottságra, a bemutatás és dokumentálás vágyára számít. Az egyszerre autonóm és alkalmazott feladatok, társadalmilag fontos problémákra, az emberre, közösségre fókuszálnak. Ahol a bemutatás, figyelemfelkeltés, médiatudatos képhasználat válik kiemelten fontos céllá. 

A képzés kiegészül a hagyományos fotóriporteri ismeretek mellett a multimédia, a videó és a webdesign szakterületek ismereteinek átadásával. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak lesznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

OKTATÓK:

Hajdú D. András - specializáció vezető

Gordon Eszter, Korniss Péter, Kőrösi Máté, Magócsi Márton, Révész Tamás, Urbán Ádám

 

ALUMNI HALLGATÓINK:

Divat specializáció

DIVAT specializáció

A KÉPZÉS CÉLJA:

A divatfotográfia specializáción folyó oktatás célja olyan vizuális szakemberek képzése, akik ismerik a divatfotográfia műfaj vizuális eszköztárát, képesek az önálló, kreatív gondolkodásra, és birtokolják az önkifejezéshez feltétlenül szükséges magas szintű technikai tudást. Képesek rendszerben gondolkodni, együttműködni az alkotáshoz elengedhetetlen társ területek képviselőivel (marketing, styling, smink, haj, grafikus, art direktor). Egyszerre képes alkalmazott és autonóm feladatok megoldására. Valamint a tanulmányok során szerzett készségek, fejlesztett képességek és tudásanyag segítségével saját stílus megteremtésére.

OKTATÓK:

Almási J. Csaba – specializáció vezető

Csalár Bence, Csipes Antal, Gyuris Noémi, Juhász Luca, Lonovics Zoltán, Pintér Judit, Tóth Melinda, Vass Tamás

 

ALUMNI HALLGATÓINK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page